Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för elproducenter av fossilfri el (t ex solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) el kan producenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av efterfrågan och tillgång.

Utöver den vanliga elförsäljningen, elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den fossilfria elproduktionen. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom lagen om kvotplikt. Lagen gör att elleverantörer och vissa elanvändare måste köpa elcertifikat.

Kvotpliktig inom elcertifikatsystemet

Kvotplikt innebär att elleverantören ska köpa elcertifikat motsvarande den volym el som bolaget säljer utifrån kvotnivåer som är förutbestämda för varje år, Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimulerades producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

Förnybara energikällor har rätt till elcertifikat

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är förnybara energikällor. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme fossilfri el.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år.

Så får du ditt elcertifikat

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat. För att tilldelas elcertifikat måste du skicka din ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis mätning på din solcellsanläggning. Däremot tar energimyndigheten ut

  • ◼︎ en administrativ avgift för elcertifikat
  • ◼︎ en avgift för ursprungsgarantier
  • ◼︎ en kontoavgift för elcertifikat

▶︎ Hur fungerar elcertifikat?

Så handlar du med elcertifikat

Priset på elcertifikat avgörs av köpare och säljare och kan handlas dels på en elmarknad, dels direkt från elproducenterna. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Vem köper elcertifikat?

För privatpersoner finns det i regel två typer av aktörer man kan sälja elcertifikat till

  • ◼︎ elbolaget som man säljer sin överskottsel till
  • ◼︎ företag som tillhandahåller elcertifikatmätare och insamling av dess data

Vanligen säljs elcertifikaten till det elbolag som köper din överskottsel eller det företag som tillhandahåller din elcertifikatmätare. När du säljer dina elcertifikat som privatperson ansvarar du för att själv hitta en kvotpliktig köpare och sluta avtal.

▶︎ Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Kategori: Solenergi
Taggar: