Hur fungerar elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av fossilfri solel (t ex, el av solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri solel kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan sedan säljas på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfråga.

Elcertifikaten ger på så sätt elproducenten en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom lagen om kvotplikt.
Det innebär att elleverantören ska köpa elcertifikat motsvarande den volym el som bolaget säljer utifrån kvotnivåer som är förutbestämda för varje år.

▶︎ Kvotplikt inom elcertifikatsystemet

Förnybara energikällor har rätt till elcertifikat

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är

  • ◾️ vindkraft och viss vattenkraft
  • ◾️ vissa biobränslen, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk
  • ◾️ solenergi

Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme (MWh) förnybar el.

För att tilldelas elcertifikat måste man skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis mätning på solcellsanläggning. Att ansöka om elcertifikat kostar ingenting. Däremot tar energimyndigheten ut en administrativ avgift för

  • ◾️ elcertifikat
  • ◾️ avgift för ursprungsgarantier och kontoavgift för elcertifikat

När en solcellsanläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikat löpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i solcellsanläggningen.

Så handlar man med elcertifikat

Priset på elcertifikat avgörs mellan köpare och säljare och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från elproducenterna. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elnätsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

Elnätsbolag är skyldiga att köpa ett viss andel elcertifikat för den el som säljs. Kostnaderna för elcertifikaten betalas av kunden via elräkningen. Kostnaden man betalar för elcertifikatet beror på till vilket pris bolaget har köpt elcertifikaten, årets kvot samt vilken typ av elavtal man har valt.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.